Tuesday, July 22, 2008

Let's be a bit spiritual today...

Gam Chia Shong Di...

Ngo mun choi ten shong did fu, nga diu man sim gam chia Ngi che been nga diu choi toi song did seet vut. Kiu Ngi ya che been nga diu hoi seem gai loi hiong siu Ngia gai enn den. Gan yong kee kiu hae foong Nga seen zhu Ya Su Gee Duk gai miang yee kiu. A-men.

Muahahahaha.... Have fun...

5 Comments:

Blogger Jovina said...

Des,

ngi he ko yi gai..nya hakka dau gao mou tet din..!!

July 22, 2008 3:48 am  
Anonymous graise said...

gam chia ngo mun did zhu, chia chok ngo mun did ti hiung, jiong ngo mun did hakka wah yi, fatt yong guong dai!! ahah... LOL!~~

Kee qiu Tian Fu, jiong Ni did zhuk fuk dai dai gai ci keep wo mun jie vui ti hiung.. Bao siu gee, yee gee tong zai! Choi gee jiap soong hiung ti zi moi kai shi hew, you pin on lou hee lok!! gam chai zhu. dao gao kee qiu nai shi jia chok ngo zhu ya shu gee duk did sheng miang yi qiu. Amen ~

July 22, 2008 9:14 pm  
Anonymous Anonymous said...

Graise, I think I saw some mandarine there somewhere... aahahaha

SaD.jc

July 23, 2008 3:48 am  
Anonymous graise said...

somehow, same pronunciation bah!!

July 23, 2008 6:01 pm  
Blogger Victor da Lee said...

gam chia Shong Di~!

July 24, 2008 2:00 am  

Post a Comment

<< Home

Structured wiring
Free Web Counter
Structured wiring